PROMO ISTRA

Trajnostni razvoj turizma in avtentični produkti, okolju prijazno kmetijstvo in razvoj podeželja, trajnostno ribištvo in varovanje okolja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

O PROJEKTU

Osnovni namen operacije PROMO ISTRA je prispevanje k boljši prepoznavnosti in poosebljanju razvojne vizije »Slovenske Istre« kot območja uspešnega povezovanja in prepleta zelenega gospodarstva na podeželju, v obalnih urbanih območjih ter na morju, z visoko kakovostjo življenja lokalnega prebivalstva ter zagotavljanja uravnoteženih razvojnih možnosti, temelječih na inovativnosti, kreativnosti in trajnostnem razvoju.

Operacija je usmerjena v učinkovitejši promocijski nastop ponudnikov Slovenske Istre, ki bo omogočal povečanje prepoznavnosti območja in vključenih deležnikov. Predmet operacije je vključitev deležnikov iz različnih sektorjev v celovit program, ki bo omogočal postavitev strategije in standardov promocije z zasledovanjem inovativnih trendov in večje prepoznavnosti lokalnega okolja tako znotraj slovenskega okvira, kakor tudi širše.

PARTNERJI PRI PROJEKTU